1. Thêm thư viện vào Tomcat

    Khi copy file thư viện .jar vào thư mục lib của Tomcat thì phải khởi động lại Tomcat để Tomcat nhận biết các thư viện mới này. Ví dụ: đối với jdbc của mysql.

    2 years ago  /  4 notes

    1. quantq posted this